URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to państwowa osoba prawna działająca w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Głównym aktem prawnym, który reguluje funkcjonowanie tej instytucji, jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jest ona aktywna w obszarze dozoru technicznego, certyfikacji, nadawania uprawnień (np. HDS) i badań laboratoryjnych. Prowadzi też kursy i szkolenia, które mają na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Czym jest dozór techniczny?

Dozór techniczny to działania podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Do tego rodzaju sprzętów zaliczają się maszyny wykorzystywane do prac na wysokościach (np. hydrauliczne dźwigi samochodowe HDS), emitujące niebezpieczne substancje (np. F-gazy) lub rozprężające ciecze i gazy pod ciśnieniem. Do zadań UDT jako jednostki inspekcyjnej należą:

  • badanie urządzeń technicznych podlegających nadzorowi technicznemu,
  • nadzór nad ich wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją; nadawanie uprawnień zakładom w tym zakresie,
  • poświadczanie kwalifikacji osób fizycznych w zakresie ich obsługi,
  • uzgadnianie programów kursów i szkoleń dotyczących eksploatacji o konserwacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)?

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się egzaminowaniem kandydatów na konserwatorów i operatorów urządzeń technicznych. O uprawnienia UDT należy się ubiegać w przypadku obsługi:

  • dźwigów budowlanych ŻURAWIE i towarowo-usługowych- WINDY,
  • podestów ruchomych,
  • suwnic, wciągarek i wciągników,
  • wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym lub specjalizowanych
  • żurawi różnego typu (w tym HDS, żurawie stacjonarne tzw. żurawiki)
  • przeciagarki

Do egzaminów przeprowadzanych przez UDT można się przygotować, uczęszczając na kursy organizowane przez akredytowane ośrodki szkoleniowe. Zakres materiału prezentowanego w ramach szkoleń musi być skonsultowany z Urzędem Dozoru Technicznego.- oczywiście jesteśmy jednostką akredytowaną.

Akredytacja UDT
 

Okres ważności uprawnień wydawanych przez UDT

Wraz z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym w 2019 roku istotniej zmianie uległa kwestia ważności uprawnień nadawanych przez UDT. Nie są już wydawane bezterminowo – w zależności od rodzaju kwalifikacji i typu urządzenia, okres ich ważności wynosi 5 lub 10 lat. Przykładowo, certyfikat na obsługę żurawi stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych HDS obowiązuje przez 10 lat, a przejezdnych podestów ruchomych – jedynie 5 lat. Przedłużenie uprawnień nie wymaga ponownego uczęszczania na kursy lub szkolenia – wystarczy jedynie wniosek złożony do Urzędu Dozoru Technicznego w odpowiednim czasie przed upływem waznosci uprawnień.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – szkolenia i kursy

Do kompetencji Urzędu Dozoru Technicznego należy nie tylko wsparcie merytoryczne jednostek szkoleniowych, ale i własna działalność dydaktyczna. Kurs UDT skierowany jest do kadry zarządzającej, osób odpowiadających za przestrzeganie zasad BHP oraz użytkowników urządzeń wymagających specjalnych uprawnień.

W ofercie znajduje się ponad 100 szkoleń skierowanych do różnych branż przemysłu, realizowanych we wskazanym przez klienta miejscu lub też w formie zdalnej. Aby się zapisać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.udt.gov.pl w zakładce „najbliższe szkolenia”, a następnie przesłać go do opiekuna wydarzenia.