GAZ - EKSPLOATACJA ORAZ DOZÓR

Podstawa prawna:

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – dalej pr. ener. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. Zm.)

Cel szkolenia:

Szkolenie w celu przygotowania teoretycznego dla osób pracujących na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń ciepłowniczych oraz zdania i uzyskania uprawnień z Grupy 3 Gaz

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 1 dzień w godzinach 9.00-14.00
Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń gazowych

Cena:

Szkolenie: 180 zł
Egzamin: 280 zł ( Eksploatacja oraz dozór liczone osobno)

Miejsce szkolenia:

a) Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz;
b) szkolenie zamknięte może być realizowane u zleceniodawcy w zakładzie pracy w całej Polsce;
c) online.

Rodzaj uprawnień:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Uprawnienia: Certyfikat UE Wszystkie wydawane przez nas zaświadczenia, świadectwa kwalifikacyjne E i D oraz uprawnienia mają hologram potwierdzający ich autentyczność.

 

Wykorzystanie gazu jako paliwa np. do zasilania kotłów grzewczych to powszechnie stosowane w budownictwie rozwiązanie. Jest ono ekologiczne i ekonomiczne zarazem, ale wymaga sporej wiedzy w zakresie montażu oraz obsługi poszczególnych urządzeń gazowych. Ich nieprawidłowa eksploatacja grozi wybuchem, dlatego tak istotne są realizowane przez nasz ośrodek szkoleniowy kursy. To właśnie dzięki nim zdobywa się też uprawnienia umożliwiające np. serwisowanie elementów instalacji rozprowadzających gaz i nie tylko.

Gdzie stosuje się urządzenia gazowe?

Spalanie materiałów łatwopalnych może być wykorzystywane w procesie generowania energii cieplnej. Tym samym świetnie nadaje się, chociażby do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. W takich obiektach montuje się zaawansowane instalacje rozprowadzające gaz do poszczególnych części obiektu. Takie układy, podobnie jak sieci, podlegają kontrolom w zakresie m.in. osiąganych parametrów związanych z transportowaniem paliwa. Ciśnienie i moc mogą być z powodzeniem mierzone przez specjalistów, którzy uzyskali do tego uprawnienia dzięki udziałowi w kursie na urządzenia gazowe oraz otrzymali pozytywny wynik egzaminu.

Nie tylko jednak w budynkach mieszkalnych i przemysłowych używa się sprzętu zasilanego gazem. Paliwo to jest też wykorzystywane w oczyszczalniach, rozprężalniach, rozlewniach czy mieszalniach. W sposób odpowiedni należy obsługiwać również urządzenia służące do magazynowania gazów płynnych. Na organizowanych przez naszą firmę szkoleniach doświadczeni wykładowcy i instruktorzy prezentują aparaturę pomiarową, jakiej używa się właśnie do przeprowadzania kontroli parametrów dostarczanego do obiektu gazu. Wiedza zdobyta na kursie to nie tylko zagadnienia teoretyczne – każdy uczestnik bierze także udział w zajęciach praktycznych, nabywając stosowne umiejętności obsługiwania wymienionych wcześniej urządzeń.

Jak przebiegają kursy gazowe?

Serwisanci, palacze kotłowi czy monterzy układów rozprowadzających gaz w budynkach są zobowiązani do działania zgodnie z zasadami BHP. Są to kwestie poruszane na pierwszym etapie szkolenia dla tych grup zawodowych. Zajęcia teoretyczne organizowane przez naszą firmę są w tym wypadku rozbudowane. Dotyczą one także budowy poszczególnych instalacji czy urządzeń gazowych. Kurs przygotowuje uczestników pod kątem ich obsługi oraz konserwacji. Zdobywają oni również wiedzę niezbędną do realizacji prac pomiarowych i modernizacyjnych. Po zakończeniu tej części szkolenia nasi wykładowcy i instruktorzy przechodzą do etapu praktycznego.

Dysponujemy poszczególnymi urządzeniami gazowymi, które są egzaminowane przez osoby biorące udział w zajęciach. Oprócz tego realizowane są również ćwiczenia w laboratorium. Przygotowują one przyszłych specjalistów do pracy w zróżnicowanych warunkach. Mimo wielu kwestii poruszanych na szkoleniu nie jest ono czasochłonne. Nasz ośrodek proponuje kurs na urządzenia gazowe trwający zaledwie 5 godzin w ciągu jednego dnia roboczego. Należy pamiętać o okresie ważności pozyskanych po zdanym egzaminie uprawnień. Są one aktualne przez 5 lat – po tym czasie niezbędne jest ich odnowienie, które można połączyć z ponownym wzięciem udziału w szkoleniu prowadzonym przez naszych instruktorów i wykładowców.

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 608 041 101

Inne kursy – Energetyka