F-gazy

Podstawa prawna:

Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, konserwacji lub serwisowania, odzysku, likwidacji oraz kontroli szczelności w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC). Obowiązek ten został nałożony od dnia 26 września 2015 r., a w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017.

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zdobycia uprawnień UDT – Certyfikat dla Personelu.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach 9.00-15:00.

Drugiego dnia odbywa się egzamin wewnętrzny w celu uzyskania uprawnień.

Cena szkolenia:

Szkolenie i egzamin F- GAZY – 1368 zł

Dodatkowo do szkolenia stworzyliśmy dodatkowe uprawnienia w promocyjnych cenach, powiązane ze szkoleniem F-gazowym:

  • Lutowanie miedzi – 850 zł
  • Uprawnienia elektryczne, cieplne bądź gazowe – 440 zł

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Rodzaj uprawnień:

Uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego – Certyfikat dla Personelu.

 

Substancje zawierające fluor (tzw. F-gazy) należą do związków chemicznych o wysokim potencjale do tworzenia efektu cieplarnianego. Z tego powodu użytkowanie urządzeń nimi napełnionych wymaga posiadania odpowiednich kompetencji, potwierdzonych certyfikatem. Jesteśmy akredytowaną jednostką szkoleniową, posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursów F gazy zakończonych egzaminem.

Czym są F-gazy?

Potoczne określenie “F-gazy” to nic innego jak fluorowane gazy cieplarniane. Jak sama nazwa wskazuje, są to substancje chemiczne, które w składzie zawierają cząsteczkę fluoru – pierwiastka znanego z niszczącego wpływu na warstwę ozonową. Ustawa F-gazowa z dnia 15 maja 2015 nałożyła obowiązek posiadania certyfikatu dla personelu zaangażowanego w obsługę systemów zawierających niebezpieczne F-gazy. Dokument ten potwierdza Twoje uprawnienia do instalacji, serwisowania lub instalacji tego typu urządzeń. Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA organizuje profesjonalne kursy F-gazy, które pomogą Ci w jego uzyskaniu.

Kto powinien posiadać certyfikat F-gazy?

Ustawa F-gazowa (o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych) szczegółowo określa zakres czynności, które wymagają posiadanie specjalnych uprawnień. Obowiązek odbycia zdania egzaminu dotyczy osób, które dokonują napraw, serwisowania, konserwacji, odzysku lub kontroli szczelności w:

  • stacjonarnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych,

  • pompach ciepła,

  • agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych.

Oferujemy dwudniowy kurs F-gazy, dzięki któremu nabędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności do obsługi powyższych systemów w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy egzaminem, który sprawdzi Twoje przygotowanie zawodowe. Zdobycie certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do obsługi urządzeń zawierających F gazy jest możliwe wyłącznie dla osób, które:

  • są pełnoletnie,

  • zdały teoretyczną i praktyczną część egzaminu (w razie potrzeby poprzedzonego kursem),

  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku.

Kurs F-gazy – zakres materiału

Cel szkolenia stanowi przekazanie wiedzy niezbędnej zarówno do uzyskania pożądanych uprawnień (zdania egzaminu), jak i bezpiecznej obsługi urządzeń zawierających niebezpieczne substancje chemiczne. Kurs F-gazowy porusza zagadnienia dotyczące zapobiegania wyciekom fluorowanych gazów cieplarnianych, ich oznakowania oraz wpływu na środowisko. W ramach części praktycznej prezentowane są przyjazne środowisku metody pracy z systemem i czynnikiem chłodniczym na etapach instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku.

W jaki sposób uzyskać uprawnienia- certyfikat personalny?

Oficjalną jednostką nadającą uprawnienia F-gazowe w formie odpowiedniego certyfikatu personalnego jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek o jego wydanie i przedstawić dokument potwierdzający zdanie egzaminu w upoważnionej do tego placówce. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP ODEKA widnieje w oficjalnych rejestrach jednostek szkolących i oceniających, co uprawnia nas do egzaminowania i organizacji kursów F-gazowych. Dysponujemy doświadczoną kadrą, odpowiednim wyposażeniem technicznym, programem szkolenia i materiałami dydaktycznymi.

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 608 041 101

Inne kursy – Specjalistyczne na czasie